Znovuzrození antické fyziky

středa 14. říjen 2009 00:00

Vývoj teorií je podobný fázovému přechodu, např. okamžiku varu kapaliny. Nikdy není zcela ostrý, již dlouho před dosažením bodu varu se v kapalině objevují bublinky. Ty se zpočátku vyskytují izolovaně (jednotliví proponenti nové teorie o sobě nevědí), později, když jejich hustota a velikost roste se navzájem odpuzují (proponenti teorie spolu bojují, protože často ani nechápou, že popisují totéž, nebo se vzájemně hašteří o prioritu). V kritickém bodě jednotlivé bubliny expandují natolik, že jejich zakřivení je už nedokáže udržet od sebe (proponenti se navzájem citují) a nakonec expandují jako sevřená komunita. V obráceném gardu to platí i o jejich odpůrcích, kteří nejprve vystupují jako monolitní opozice, která se postupně rozpadá až zbývají osamělí oponenti, kteří lpějí na staré víře.

V případě Vlnové teorie éteru (Aether Wave Theory, AWT) tvořila výchozi model vize vesmíru tvořeného fluktuacemi hustého plynu, kterou jsem postupně rozvíjel a objevoval pro ni argumenty i její ideové předchůdce. Řada souvislostí totiž byla průběžně publikována pod hlavičkou jiných, dílčích teorií publikováno mnohem dříve, ale z pochopitelných důvodů s nepatrnou publicitou, takže byly objeveny později buďto při systematickém hledání internetu, nebo mě na ně upozornili další lidé ve vzájemných diskusích na webu, ale nejčastěji jsem na ně narazil čirou náhodou. Pokud v této fázi něčemu nebudete rozumět, příliš se tím netrapte, protože následující přehled zde slouží jako ukázka toho, jak se postupně nový názor ve vědě vyvíjí a konkretizuje stále odbornějšími kruhy fyziků a jako zhuštěný odkazový materiál dalších příspěvků v bodech, pro které v příslušném textu nezbylo místo.

 1. Principia Discordia (1958)
  Každý vědecký směr vychází z filosofie, která mu předchází a ve které postupně nalézá své kořeny. Discordianismus je založen na panteistické ideje všudypřítomného chaosu, chaos tvoří vše a prostupuje vším a zdání pořádku či nepořádku je pouhou iluzí. V některých rysech je tento filozofický směr příbuzný solipsismu a tezím o násobném egu.
 2. Více není totéž (4.8.1972)
  P.W. Anderson navrhl fundamentální princip emergence shrnutý do výroku "Více není totéž", čímž se myslí skutečnost, že složité fyzikální systémy vykazují rysy chování, které nelze odvodit ze zákonů, popisujících jejich části. Později bylo toto tvrzení posíleno důkazem, že makroskopicky pozorovatelné vlastnosti nekonečné periodické Isingovy mřížky nelze formálně odvodit z jejích parametrů. V éterové teorii princip emergence zahrnuje kondenzaci částic éteru do složitějších celků: stlačením libovolných částic vznikne systém s fluktuacemi hustoty, které jsou sice podobné původním částicím, ale vždy obsahují ještě něco navíc.
 3. Několikaúrovňová kosmologie (1984)
  Slovenský lingvista Mark Hučko, mj. autor umělého panslovanského jazyka Slovio navrhl alternativní kosmologickou teorii vesmíru uzavřeného v dalším vesmíru, kterou později nezávisle propracoval  Wiltshire, Leith and další a která má svou interpretaci v AWT modelu vesmíru vzniklého opakovanou kondenzací éterových fluktuací.
 4. Termodynamika časoprostoru: Einsteinovy stavové rovnice (4.4.1995 )
  T.A. Jacobson odvodil, že Einsteinovy rovnice pole z obecné teorie relativity odpovídají termodynamické stavové rovnici ΔQ=TdS, jež spojuje teplo, entropii a teplotu použitím  Raychaudhuriho rovnice and úměrnosti mezi plochou a entropií horizontu událostí černé díry. Tento model byl nedávno rozveden Brusteinem a Hadadem a vede na termodynamický model vesmíru tvořený ideálním Boltzmannovým plynem s pevnou počáteční entropií.
 5. Struktura reality (12.3.1997)
  Fyzik David Deutsch navrhl koncept kauzální pěny, pojmenované po jeho knize, propagující multiversa, výpočetní, epistemologické a evoluční principy. Kauzální pěna je do značné míry totožná s pěnou éterových fluktuací AWT.
 6. Supratekuté helium jako model vakua (1.1.1998)
  Slava Grebenev s kolegy objevili, že malé molekuly rozpuštěné v kapce kapalného helia rotují zcela volně podobně jako hmotná tělesa ve vakuu.
 7. Návrat k Éteru (1.1.1999)
  Dr. Sid Deutsch ve své knize vysvětluje "podivnost" a "neurčitost" kvantové mechaniky oživováním konceptu éteru z 19. století.
 8. Éter se znovy vynořuje jako Je Ne Sais Quoi (nepopsatelné fluidum) fyziky (2.2.1999)
  Malcom W. Browne v reakci na článek  Dr. Frank Wilczeka Fyzika Dnes v New York Times konstatuje, "'Prázdný' prostor je cokoliv, jen ne prázdný, je prodchnut éterem. Nobelista Dr. Frank Wilczek je známý jako proponent myšlenky éteru, sám se věnuje mřižkovým výpočtům v kvantové chronodynamice.
 9. Rázová kosmologie uvnitř černé díry (23.6.2002)
  Joel Smoller a Blake Temple navrhují mechanismus vzniku vesmíru srážkou rázových vln při kolapsu černých děr, což je model velmi blízký intepretaci bránové ekpyrotické kosmologie vlnové teorie éteru.
 10. Kosmologie odshora dolů (29.5.2003)
  Ve své přednášce Prof. S. Hawking  prezentuje myšlenku kosmologie závislé na pozorovateli, podle které vesmír vykazuje nekonečně mnoho historií a budoucností, za kterého každý pozorovatel vidí tu svoji, tento model je konzistentní s disperzním modelem všesměrové expanze v éterové teorii, který byl poprvé navržen J.C.Cranwellem v letech kolem 2004 - 2007.
 11. Procesní fyzika: Z teorie informací ke kvantovému prostoru a hmotě (VII.2003)
  Prof. Reg Cahill ve své knize prezentuje dynamický model vesmíru, kde hmota a prostor vyvstává ze v principu náhodného, ale sebeorganizujícího systému v procesu sémantického informačního modelování.
 12. Nová teorie: Vesmír byl zrozen v černé díře (17.9.2003)
  Fyzik Blake Temple tvrdí, že vesmír vznikl z čehosi podobného hvězdě explodující jako supernova, ale na mnohem větší rozměrové škále, ve které Einsteinovy rovnice fungují symetricky ať čas plyne dopředu nebo pozpátku, zatímco expandující rázové vlny, které snižují entropii systémy jsou nevratné v čase. Teorie údajně splňuje Einsteinovy rovnice, přičemž umožňuje vesmíru expandovat. Srovn. nedávný podcast Briana Greene.
 13. Časoprostor a struny jako emergentní jev (9.10.2004)
  Strunový teoretik Ed Witten na své přednášce pronáší větu: "Mohu říci, že většina strunových teoretiků žije v podezření, že časoprostor je emergentní jev v jazyce fyziky kondenzované fáze". Všichni si to zřejmě v té době nemysleli, ale to nemění smysl vyjádření této uznávané autority strunové fyziky.
 14. Konečný krok k teorii všeho (29.8.2005)
  Vlnová teorie éteru (AWT) byla poprvé prezentována pod svým jménem na veřejnosti, většina tehdy probíhající diskuse (v jazyce blízkém angličtině) je archivována zde..
 15. Echo černých děr (25.12.2005)
  Podle analogie Dr. W. Unruha se zvukové vlny v kapalině záhadně chovají velmi podobně, jako vlny světla v prostoru. Černé díry dokonce mají svoji akustickou obdobu. T.A. Jacobson a R. Parentani veřejně spekulují, zda časoprostor není skutečně druh kapaliny, jako éter z doby před Einsteinem?
 16. Život uvnitř černé díry (10.2.2006)
  Paul Wesson spekuluje o způsobu, jakým bychom mohli žít uvnitř černé díry za předpokladu, že by měla pět rozměrů...
 17. Světlonosný éter a fyzikální motivace (17.5.2006)
  Strunový fyzik Luboš Motl na svém blogu vyjadřuje znechucení nad faktem, že "101 let po objevu speciální teorie relativity někteří lidé stále ještě myslí, že představa světlonosného éteru je správně motivována"...
 18. Jsme tvořeni časoprostorem (12.8.2006)
  V populárním článku o smyčkové teorii kvantové gravitace (LQG theory) její proponent Lee Smolin, jeho spolupracovnice a bývalá manželka Markopoulou a fyzik Bilson-Thompson objasňují jejich přístup k pěnovité struktuře časoprostoru, řízené kauzální dynamickou triangulací, což je matematický přístup k řešení kondenzace kvantové pěny, analogický kompaktifikaci časoprostoru ve strunové teorii.
 19. "Neviditelná hmota" je výzvou pro éterovou teorii (8.7.2006)
  Glenn Starkman vysvětluje, proč přítomnost éteru ve vesmíru vysvětluje chování galaxií lépe ve srovnání s modely temné hmoty a temné energie. Moderní verzi klasického éteru zde nazývá kvintesence.
 20. Interference jednotlivých částic pozorována pro makroskopické objekty (26.8.2006)
  Yves Couder a Emmanuel Fort zrealizovali známý dvouštěrbinový experiment kvantové mechaniky v makroskopickém částicovém systému tvořeném silikonovými kapkami oleje na kmitající vodní hladině, která modeluje pravděpodobnostní vlny částicových interakcí (viz oddíl s videem Couderových prezentací). Nový článek Couderovy skupiny v PRL na obyčejných kapkách dokonce demonstruje princip kvantového tunelování.
 21. Vesmír je strunová kapalina (15.3.2007)
  Fyzici Wen a Levin prezentovali myšlenku, že elektrony nejsou bodové částice, ale konce dlouhých strun jiných, fundamentálnějších částic. Formulovali přitom model, ve kterém se takové struny pohybují volně jako "nudle v polévce" a vzájemně se proplétají do husté strunové sítě.
 22. Matematik navrhuje časový charakter dodatečných dimenzí (17.4.2007)
  V nedávné studii matematik George Sparling navrhuje myšlenku, že časoprostor má šest rozměrů, ve kterých jsou dva rozměry tvořené časem.
 23. Dvoučasový vesmír? (15.5.2007)
  Teoretický fyzik z USC College Itzhak Bars prophas propaguje myšlenku druhého rozměru času, který by mohl pomoci fyzikům lépe objasnit zákony přírody.
 24. Profesor navrhuje teorii nečásticové fyziky (11.6.2007)
  Howard Georgi, fyzik z Harvardské university publikoval dva články o tzv. "nečásticové fyzice" (unparticle physics), což je formální geometrický model fluktuací časoprostoru nezávislý na rozměrové škále, analogický škálově invariantním fraktálním fluktuacím éterového plynu.
 25. Prázdnota.. (X.2007)
  Frank Close, profesor fyziky Oxfordské univerzity ve své knize o vakuu (str. 89) zmiňuje obraz časoprostoru fungujícího jako pružné prostředí, připomínající Maxwellův éter z doby před Einsteinem, používaný pro vysvětlení eletromagnetického záření.
 26. Temná energie vysvětlena? Možná kdyby vesmír vypadal jako černá díra.. (8.10.2007)
  Podle fyzika J.W. Lee záhadná temná energie působí, jako kdyby urychlovala expanzi vesmíru v analogii s "časově obrácenou" černou dírou (srovnej článek v NewScientist).
 27. 'Éter' nové doby může osvětlit problém neutronových hvězd (10.10.2007)
  UM skupina navrhuje, že éterový koncept může stále hrát svoji roli ve fyzice, ne však jako prostředí pro šíření vln světla, ale jako univerzálně preferovaný referenční rámec. Bohužel, vektorové pole, které tento model navrhuje je příliš formálně chápaný model éteru, blízký spíše klasickému řídkému éteru z doby před Einsteinem a nemá nic společného s konceptem světlonosného éteru, naopak pro světlo tvoří překážku.
 28. Surfující borec uchvátil fyziky svou "teorií všeho" (6.12.2007)
  A. Garrett Lisi publikuje svůj článek o "Výjimečně jednoduché teorii Universa", odvozující tvorbu generací elementárních částic na základě Lorentz-Vickovy rotace E8 Liovy grupy, která dle vlnové teorie éteru popisuje nejkompaktnější uspořádání částic, tvořených rekurzívně výměnou energie dalších částic (srovnej podrobný článek na NewScientist a uštěpačně odmítavé poznámky na blogu Luboše Motla)
 29. Emergentní časoprostory (28.12.2007)
  Silke Weinfurtner ve své diplomové práci diskutuje možnost, že časoprostorová geometrie v podobě dokonalé koule může být založena na emergentních jevech, motivovaných programem Analogové gravitace.
 30. Nehomogenní vakuum: Alternativní interpretace zakřiveného časoprostoru (14.1.2008)
  Sto let po Einsteinově neúspěšném “difrakčním” přístupu k problematice gravitačního čočkování a sedmdesát let po objevu prvních gravitačních čoček podobnost těchto jevů s optickými jevy v prostředí s nehomogenním indexem lomu světla vede k odvození nového modelu pro šíření světla zakřiveným časoprostorem.
 31. Analogie horizontu událostí na základě vláknové optiky (7.3.2008)
  Experimentální práce demonstrovala, že fyzika vakua v okolí horizontu událostí černé díry je analogická šíření vln v pohybujícím se prostředí, kde se lokální horizont událostí tvoří v místě, kde rychlost pohybu prostředí přesáhne rychlost vln. Vysiláním femtosekundových pulsů do houbovité struktury optického vlákna byl demonstrován modrý posun světla na rozhraní horizontu bílé díry a nastíněno uspořádání pro experimentální ověření některých kvantových efektů na tomto horizontu, např. Howkingova záření.
 32. Využití kauzality k řešení záhady kvantového časoprostoru (25.7.2008)
  Práce demonstruje, že pokud prázdný časoprostor považujeme za substanci složenou z velmi velkého množství nepatrných částí bez struktury a pokud necháme tyto mikroskopické části vzájemně interagovat podle principů gravitace a kvantové teorie, lze tím způsobem od základu řešit nekolik desetiletí přetrvávající problém kvantové gravitace a demonstrovat, jak funkční bloky času a prostoru vzájemně interagují. (odezva čtenářů).
 33. Slaměný strašák kvantové fyziky (15.10.2008)
  Peter Morgan objasňuje, jak narušení Bellových nerovností vylučuje strašáka kvantové fyziky v podobě částicových modelů klasické fyziky, ale ponechává nedotčenu významější skupinu klasických  rmodelů náhodného pole (diskuse).
 34. Lehkost bytí: Hmota, éter, a sjednocení sil (22.10.2008)
  Někteří fyzici (zvláště ti, co se zajímají o mřížkovou kvantovou chronodynamiku LQCD) teoretizují, že prostor je vysoce strukturovaná mřížka, tvořící primární součást fyzikální reality. Nobelista F. Wilczek známý svými ab-initio výpočty hmotnosti protonu říká, že tato mřížka by se mohla stát konceptuálním pokračovatelem éteru, záhadné substance, vyplňující prázdný prostor.
 35. Proč se Einstein v relativitě mýlil (29.10.2008)
  Mitchell Feigenbaum trvá na tom, že Einsteinova teorie relativity nemá nic společného se světlem, ať už o tom současné učebnice tvrdi cokoliv:  "Nejenom že v ní rychlost světla není nezbytná," tvrdí, "ale v této teorii není ani absolutně žádný prostor pro výklad šíření světla." Srovnej s R. Closeho odvozením of Lorentzových transformací s použitím hodin, založených na šíření vln v částicovém prostředí. Podle vlnové teorie éteru je pozice světla výjimečná pouze tím, že prakticky představuje nejrychlejší interakci, která zprostředkovává kauzální šíření informace, takže nemáme možnost pozorovat jeho šíření pomocí jiné, referenční interakce.
 36. Emergentní Elektroslabá Gravitace (15.11.2008)
  Bob McElrath navrhuje emergentní model gravitace způsobený gradienty toku primordiálních neutrin, vzniklých při velkém třesku, analogickou klasickým modelům Newtonova éteru a Duillier-LeSage-ho. teorie gravitace.
 37. Černé díry vznikly před prvními galaxiemi (7.1.2009)
  Článek na New Scientist diskutuje myšlenku, navrženou v rámci AWT o tři roky dříve, že velké černé díry vznikly před vznikem prvních galaxií a to v podobě "hvězd temné energie".
 38. Bizarní vesmír číhá ve stínu (4.3.2009)
  Podle Vlnové teorie éteru antihmota nikdy úplně nezmizela z pozorovatelného vesmíru, je pouze jemně rozptýlena (vypařena) do závojů závojů temné hmoty. Tato předpověd byla prezentována před před dvěma lety a nyní spojená pozorování experimentů ATIC a PAMELA naznačují podporu pro tento výklad, ačkoliv přítomnost částic antihmoty je v publikaci vysvětlována jako výsledek vzájemné anihilace hypotetických slabě interagujících částic (srovnej vysvětlení plynoucí z AWT zde).
 39. Poznámka k příběhu světoplochy (11.7.2009)
  Na základě obecných argumentů fyzik Schroer odvozuje, že pouze bezrozměrné částice představují přijatelné základní stavební bloky fyziky, z čehož mu vyplývá, že i strunové teorie jsou ve své podstatě teoriemi bodových částicových polí s nekonečně mnoha komponentami.
 40. Metamateriály napodobují hvězdnou mechaniku (20.7.2009)
  V tomto experimentu byl navržena analogie mezi šířením mikrovln přes porézní metamateriál na bázi polovodiče GaInAsP a šířením světla ve vakuu, spolu s příbuznými jevy, jako je tvorba fotonové sféry a horiontu událostí v okolí černých děr (srovnej vysvětlení AWT).
 41. Postulát invariantní množiny (29.7.2009)
  Tim Palmer navrhl nový geometrický přístup pro modelování kvantové teorie gravitace na základě předpokladu, že pozorovatelná realita tvoří malou fraktální podmnožinu obecnějšího stavového prostoru (analogicky tvorbě fluktuací hustoty částic v plynu, které tvoří podmnožinu všech možných dalších stavů jednotlivých molekul).
 42. Ultrafialové chování supergravitace v osmi rozměrech na čtyřlístku (17.8.2009)
  Skupina strunových teoretiků demonstrovala, že problému nekonečen lze ve strunové teorii čelit kombinováním strunové teorie s modely s volnými částicemi (objasnění).  

  Creative Commons License
  Blog, jehož autorem je Milan Petřík, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko.

Milan Petřík