Recyklace papíru - aneb palimpsesty v moderní kanceláři

pondělí 2. listopad 2009 04:13

V medicíně se termínem palimpsest (z latinského palin "opět" + psao "mazat") označuje krátkodobý výpadek paměti - tzv. "okno" po narkóze nebo požití alkoholu či drog. Existuje dokonce něco jako palimpsestová teorie vědomí jako teorie vrstev, které přepisují a překrývají vrstvy staré. Sigmund Freud používal podobný příměr ve své poznámce o "zázračném zápisníku" z r. 1925. Ale nejčastěji se o palimpsestech hovoří v souvislosti s restaurováním starých tisků. Především v období raného středověku, kdy byla cena pergamenu nesmírně vysoká, bylo běžné z popsaných listů či z celých rukopisů existující text vyškrábat a pergamen znovu popsat.

Pergamenu renovovanému tímto způsobem se rovněž říká palimpsest. Tisky na recyklovaný pergamen se s rozvojem instrumentálních metod stávají ceněným historickým pramenem, protože starší tisk bývá obvykle historicky mnohem hodnotnější, než novější text. Teprve v 19. století byly tyto "ztracené" vrstvy původních textů palimpsestů možné znovu nalézt pomocí různých chemických činidel. Jedním z takto objevených textů bylo např. Ciceronovo dílo De re publica. Přitom však často docházelo k poškození pergamenu, jenž byl vlivem užitých chemikálií narušen a po čase ztmavnul.

Zcela nové metody s sebou přineslo století dvacáté, protože rozvoj fotografie umožnil využívat při studiu palimpsestů ultrafialovou lampu. Zvláště v poslední době došly rozšíření metody multispektrální analýzy a digitalizace obrazu spolu s následným počítačovým zpracováním. Tak byl restaurován např.  dosud neznámý autoportrét Leonardo da Vinci (viz obr. níže) na pozadí Leonardova pojednání o letu ptáků.

V souvislosti se stále rostoucí spotřebou papíru myšlenka palimpsestů dochází v poslední době své renesance i v moderních kancelářích. Ačkoliv hodně informací čteme z monitorů počítače, mnoho lidí má stále raději dokumenty v papírové podobě. Ovšem třeba tisk běžných e-mailů je velmi neekologický. Společnost Xerox proto vyvinula speciální papír, na němž se tisk po určité době sám smaže a papír tak lze používat stále dokola. Základem této technologie jsou azobarviva - sloučeniny, které při absorbování denního světla mění barvu a odbarvují se. V současném stavu vývoje se takový papír sám smaže za 16 až 24 hodin - ale je také možné jej smazat rychle zahřátím, například průchodem laserovou tiskárnou. Prototyp takové tiskárny (viz video) používá pro tisk LED diody. Nevýhodou této technologie je, že papír musí být pro tento účel speciálně upraven a tisk není na nažloutlém pozadí příliš zřetelný.

V souvislosti s recyklací papíru v kancelářích se proto bádá, jestli by nebylo možné tisk laserových tiskáren z papíru vyprat pomocí rozpouštědel. Zde jsme omezeni výběrem dostatečně levných a současně nejedovatých rozpouštědel, které rozpouštějí asfaltové pojivo toneru, ale nejsou agresívní k papíru ani životnímu prostředí. Vhodné rozpouštědlo by mělo mít také vhodný bod varu - a to ani příliš vysoký, ani příliš nízký, aby je bylo možné z papíru účinně recyklovat vydestilováním. Protože vlákna papíru jsou silně polární, lépe je čistí polární rozpouštědla (jako je tzv. dimethylsulfoxid, DMSO), která se na papír snáze navážou místo toneru. Polární rozpouštědla však zase pomalu rozpouštějí asfalt - takže nejlepší výsledek získáme použitím vhodně volené směsi polárních a nepolárních rozpouštědel.

Na obrázku níže je postupně zobrazen výsledek tisku na a) čistý a na recyklovaný papír, vypraný b) vodou, c) dimethylsulfoxidem, d) chloroformem, e) dichloromethanem, f ) acetonem, g) směsí 80% acetonu + 20% chloroformu h) směsí 40% chloroformu + 60% dimethylsulfoxidu. Je docela možné, že budoucí kanceláře budou vybaveny místo odpadkových košů nebo skartovaček malou recyklační jednotkou, ve které bude papír zbaven tisku, popř. vyžehlen tak, že jej bude možné ihned znovu použít jako nový.

Milan Petřík