Narušení symetrie, aneb vypadá vesmír jako hruška?

Narušení symetrie je v běžném životě zcela obvyklé a běžné, ale v mikroměřítku, kde všechny jevy probíhají vratně by měly přírodní zákony nabývat symetrickou povahu. Při srážkách částic v urychlovačích vznikají husté nestabilní útvary, které se rozpadají nepravidelně v důsledku nesymetrické geometrie srážek. Ale čím je energie srážky větší, tím je vzniklý chomáč částic hustší. Takový oblak plasmy je stabilizován svým povrchovým napětím jako malá rotující kapka a rozpadá se symetricky jako malá neutronová hvězda sprškami částic a gamma záření (tzv. jety), vyzařovanými v osách rotace.[ více ]

neděle 17. leden 2010 15:30 | Reputace článku: 16,05

Éterová teorie a kvarkový model částic

Kvarky jsou podle standardního modelu částicové fyziky elementární částice, ze kterých se skládají částice těžší než elektrony. Kvarkový model elementárních částic navrhli nezávisle na sobě Murray Gell-Mann a G. Zweig v roce 1964, v současné době rozlišujeme šest druhů kvarků. Fakt, že kvarky dosud nebyly ve volném stavu pozorovány představuje pro fyziky problém a přirovnávají použití kvarků v teoriích k lešení, které se použije při stavbě domku, ale nakonec není vidět. Samotný Gell-Mann je přirovnával ke způsobu, kterým se ve francouzské kuchyni peče bažant: kousek bažanta se vloží mezi plátky telecího a peče se, dokud nepustí šťávu - a pak se telecí vyhodí.[ více ]

pondělí 4. leden 2010 05:52 | Reputace článku: 14,74

Program Eureqa a formální přístup současné fyziky

Program Eureqa je ve stručnosti expertní systém pro funkcionální analýzu. Algoritmy programu původně pocházejí z genetických algoritmů pro samoopravující se roboty. Eureqa pracuje tak, že postupně zkouší všechny možné druhy funkčních závislostí a vybírá z nich ty, které s danými experimentálními údaji souhlasí nejlépe. U těchto funkcí pak různě mění parametry, až nakonec dospěje k optimálnímu řešení (viz instruktážní YouTube video 1, 2). Program Eureqa je ke stažení zdarma na webu Cornellovy univerzity.[ více ]

pátek 1. leden 2010 18:30 | Reputace článku: 11,73

Éter a temná hmota 1 - úvod

Ačkoliv o povaze temné hmoty vědci dosud stále spekulují, o její existenci referoval už v roce 1933 švýcarsko-americký astronom Fritz Zwicky, který narazil na nesrovnalosti při studiu rotací galaxií. Pokud by neexistovala v galaxiích jiná, než pozorovatelná hmota, měla by rychlost, s níž by měly obíhat hvězdy v různých vzdálenostech od centra, zhruba odpovídat Keplerovu zákonu. Z jeho pozorování však vyplynulo, že hvězdy od určité vzdálenosti od středu galaxie obíhají mnohem rychleji, než by podle výpočtů měly - při takové rychlosti by z galaxie musely odletět.[ více ]

středa 30. prosinec 2009 04:52 | Reputace článku: 17,50

Éter a evoluční teorie 3 - fyzikální model evoluce

V předchozích příspěvcich (1, 2) bylo uvedeno několik argumentů, proč éterová teorie považuje vznik života za pokračování evoluce neživé hmoty. Při hledání nejpravděpodobnější cesty, kterou život na naší planetě mohl vyvinout můžeme v poslední době zaznamenat trend, který prosazuje molekulární cestu evoluce, tzv. mikroevoluce. Tento trend je dán pronikavými úspěchy vědy v oblasti biochemie a molekulární biologie. Pokud se však živá hmota vyvinula z neživé, neměli bychom zapomínat ani na fyzikální aspekty evoluce. Éterová teorie v tomto ohledu nabízí několik jednoduchých vodítek.[ více ]

pondělí 16. listopad 2009 16:30 | Reputace článku: 12,07

Éterová teorie a supersymetrie

O supersymetrii (zkráceně SUSY) se v poslední době často mluví v souvislosti teorií strun a jejím důkazu na urychlovači LHC. Jde však o spinorové rozšíření kvantové mechaniky, které je na strunové teorii zcela nezávislé a původně bylo navrženo pro teorii tzv. kvantové elektrodynamiky (QED) ruskými fyziky Golfandem a  Likhtmanem (a v důsledku tehdejší izolace zemí východního bloku nezávisle na nich Gervaisem a Sakitou a dalšími) - je to tedy model již téměř 40 let starý a dnes je nedílnou součástí tzv. Standardního modelu částic. Strunaři často rádi prezentují potvrzení supersymetrie na urychlovači LHC jako důkaz své teorie - skutečnost je ale taková, že na tento výsledek čekají teoretici i celé řady dalších kvantových teorií pole.[ více ]

neděle 15. listopad 2009 03:19 | Reputace článku: 13,28

Éterová teorie a gravitace

Gravitace je v éterové teorii případem obecného stínícího mechanismu, tzv. supergravitace, který se v případě gravitace uplatňuje ve třech rozměrech časoprostoru. K tomuto principu můžeme dojít např. následující úvahou: Ačkoliv se často uvádí, že gravitaci nemůže nic vzdorovat, není tomu tak. Gravitačnímu hroucení masivních hvězd např. úspěšně brání tlak jejich záření, který je s jejich gravitací v rovnováze. Ovšem hvězdy vyzařují na úkor své hmoty, doslova se ve vakuu rozplývají na záření a jejich teplota postupně klesá. Gravitace pak v určitém místě hvězdy převáží a tlak záření zbytek hmoty odfoukne do vesmíru.[ více ]

úterý 10. listopad 2009 01:15 | Reputace článku: 12,67

Éter a strunová teorie pole

Fyzikální ústav Akademie věd zve na přednášku Martina Schnabla "Letmý pohled na teorii strun" ve středu dne 11. listopadu 2009 v 15:00 hod. v přednáškovém sále Fyzikálního ústavu AV ČR, Na Slovance 2, Praha 8. Martin v roce 2007 získal grant EURYI ve výši 755 tisíc Euro, které mu byly poskytnuty na pět let vědecké práce. Rozhodl se vrátit z Princetownu do Prahy spolu se dvěma postdoktorandy z USA a Belgie a na FÚ AV založit vědeckou skupinu studující teorii strunového pole.[ více ]

neděle 8. listopad 2009 20:52 | Reputace článku: 13,59

Omyly a lapsy fyziky 2 - současnost

Snaha současné fyziky o nejpřesnější možný popis reality občas připomíná pokusy dítěte chytit duhu nebo ji lze přirovnat k snaze zpozorovat průchod horizontem událostí při pádu do černé díry. Ačkoliv se takový horizont může jevit jako ostrá hranice, při přibližování objektu se před námi bude neustále rozevírat a ustupovat do podoby současného vesmíru - než si náhle uvědomíme, že leží za našimi zády. Problém fyziky není ani tak v tom, že se snaží dokázat nedokazatelné - ale v tom, že se řadou pokusů snaží dokázat jevy, které již dávno pozorovány byly v jiných souvislostech. A k dovršení všeho se některé experimenty snaží ignorovat, ba dokonce odfiltrovat to, co se pokouší pozorovat. Ano - i o tom je současná fyzika.[ více ]

středa 28. říjen 2009 14:03 | Reputace článku: 11,04

Omyly a lapsy fyziky 1 - historie

V historii vědy mnohokrát došlo k situaci, kdy bylo nutné dosavadní pohled zásadně přehodnotit. Výjimkou není ani teoretická fyzika, přestože - nebo mnohdy právě proto - že se snaží být velmi exaktní věda, opírající se o matematický aparát všude, kde je to jen trochu možné. Jak jsem se již zmínil dříve, problém matematiky je v tom, že je striktně atemporální a tak selhává při popisu vícedimenzionálních systémů mnoha částic. Nezřídka se zde projevuje duální charakter reality, která při pohledu z vnější perspektivy vypadá docela jinak, než z hlediska pozorovatele zevnitř.[ více ]

středa 28. říjen 2009 10:05 | Reputace článku: 13,88

Éter a evoluční teorie 2 - Boltzmannův mozek

Schematický model evoluce lze vyjádřit následujícím příměrem: Při pouštění sněhu ze svahu se tvoří sněhové koule, ty postupně rostou a zase se rozpadají. Kdybychom měli k dispozici neomezeně dlouhý svah, koule by se mezi sebou srážely, křížily, mutovaly a postupně zdokonalovaly své parametry. To, co by po dostatečně dlouhém čase dosáhlo paty svahu, by mohl být prototyp jakési superkoule s ideálním rozložením své hustoty sněhu podél průřezu, pevnosti a všech dalších parametrů, která by se dokonale množila a své méně dokonalé kolegyně kdykoliv trumfla.[ více ]

pondělí 26. říjen 2009 23:23 | Reputace článku: 12,67

Éter a evoluční teorie

Éterová teorie nepoužívá evoluci jako postulát, ale evoluční charakter šíření energie částicovým prostředím je v ní zcela zřejmý: jen nejšťastnějším fotonům se podaří proletět celým vesmírem a předat nám o něm informaci. Již dříve jsem vysvětloval, jak lze velký třesk a inflaci interpretovat jako výsledek šíření světla fluktuacemi vakua, v tomto příspěvku bylo uvedeno, jak lze záhadné chování záblesků gamma záření vysvětlit pomocí solitonů, ve kterých se rozptylují i shlukují současně.[ více ]

neděle 25. říjen 2009 13:31 | Reputace článku: 10,45

Teorie krásy a hranice uměleckých směrů

Krása je abstraktní estetická kategorie, s nímž se setkáváme v mnoha oblastech lidského bytí. Jejím významem se zabývá filosofická disciplína zvaná estetika (původem od řeckého aisthésis = "smyslové vnímání"). Éterová teorie nabízí překvapivý přesah do teorie krásy a umění jako způsobu vnímání světa. V tomto příspěvku se naučíme rozeznávat dva moderní umělecké směry a vysvětlíme, proč je esteticky ceněno právě transformační umění a obrazy Jacksona Pollocka.[ více ]

sobota 24. říjen 2009 13:50 | Reputace článku: 13,65

Éterová teorie a povrchové napětí

V předchozím příspěvku jsem psal o superhydrofobním jevu jako o důsledku povrchového napětí tekutin. Povrchové napětí je efekt, při kterém se povrch kapalin chová jako pružná blanka a snaží se dosáhnout co možná nejhladšího stavu s minimálním napětím. To znamená, že se povrch kapaliny snaží dosáhnout stavu s nejmenší energií. Čím větší je povrchové napětí kapaliny, tím více se její kapičky snaží zaujmout kulatější tvar. V tomto příspěvku se na povrchové napětí podíváme v širších souvislostech - takových, jakých se dosud neodvážila žádná fyzikální teorie.[ více ]

pátek 23. říjen 2009 20:58 | Reputace článku: 15,23

Éter a teorie pěti elementů

Již v pátém století př. n. l. dospěli materialisté Leucippus a Démokritos k názoru, že fyzikální univerzum sestává z drobounkých částic - atomů (a-thom = "nedělitelný"), které se pohybují v prázdnotě. Stoupenci Parmenida této představě odporovali: "Prázdnota neobsahuje nic, a kdyby dva atomy byly odděleny ničím, nebyly by oddělené vůbec - dotýkaly by se!" Vesmír tedy podle nich nemohl existovat, kdyby nebyl vyplněn substancí, jíž říkali plénum, později též éter (Aether). Aristoteles pod pojmem "Aithér" rozuměl látku nebeských těles a vzdušný prostor, který se nachází kolem nich. Řecké slova "aithér" původně znamenalo zářící, jasný, ohnivý vzduch (odvozeno od "aithó" = planu).[ více ]

úterý 20. říjen 2009 01:02 | Reputace článku: 15,06

Vakuum jako metamateriál 2 a bubliny antičástic

V předchozím příspěvku byl uveden model vakua jako houbovitého metamateriálu, tvořeného směsí částic a dutinek, díky kterému se světlo šíří v okolí černých děr po zakřivené dráze, dokud nezmizí v horizontu událostí. Dnes se na tento model podíváme podrobněji a vysvětlíme si jeho důsledky pro svět antičástic a narušení symetrie ve vesmíru.[ více ]

sobota 17. říjen 2009 18:43 | Reputace článku: 11,01

Vakuum jako metamateriál, aneb duha černých děr

V příspěvku o kvantové mechanice jsem vysvětloval, jak určité vlastnosti (vratné zhoustnutí při protřepání) mýdlové pěny pomohou vysvětlit chování kvantové pěny, tvořící vakuum, například tvorbu vlnových balíků a vlnově-částicové chování fotonů. Dnes se seznámíme s tím, jak lze modelem pěny nebo houby se záporným indexem lomu napodobovat relativistické jevy, jako šíření světla v okolí černých děr.[ více ]

sobota 17. říjen 2009 03:59 | Reputace článku: 12,06

Znovuzrození antické fyziky

Vývoj teorií je podobný fázovému přechodu, např. okamžiku varu kapaliny. Nikdy není zcela ostrý, již dlouho před dosažením bodu varu se v kapalině objevují bublinky. Ty se zpočátku vyskytují izolovaně (jednotliví proponenti nové teorie o sobě nevědí), později, když jejich hustota a velikost roste se navzájem odpuzují (proponenti teorie spolu bojují, protože často ani nechápou, že popisují totéž, nebo se vzájemně hašteří o prioritu). V kritickém bodě jednotlivé bubliny expandují natolik, že jejich zakřivení je už nedokáže udržet od sebe (proponenti se navzájem citují) a nakonec expandují jako sevřená komunita. V obráceném gardu to platí i o jejich odpůrcích, kteří nejprve vystupují jako monolitní opozice, která se postupně rozpadá až zbývají osamělí oponenti, kteří lpějí na staré víře.[ více ]

středa 14. říjen 2009 00:00 | Reputace článku: 12,07

Éter a teorie černých děr

Podle klasického Scharzschildova modelu teorie relativity jsou černé díry tvořeny bodovými singularitami, které v určité vzdálenosti obklopuje horizont událostí, který zabraňuje světlu unikat ven z černé díry. Průběhem času se tento model zpřesňoval, např. v případě rotující černé díry byla odvozena existence několika horizontů událostí pro světlo polarizované kolmo a rovnoběžně na osu rotace. Do modelu černých děr byly zapracovány některé kvantové efekty, např. Hawkingovo záření a vypařování. V poslední době se však náš pohled na černé díry začíná zásadně měnit.[ více ]

pondělí 12. říjen 2009 13:11 | Reputace článku: 13,54

Éter a výjimečně jednoduchá teorie všeho

Koncem minulého roku rozvířila zatuchle poklidné vody teoretické fyziky zpráva o publikování nové teorie, pojmenované hrdě jako Výjimečně jednoduchá teorie všeho. Kolorit této události dokreslovala skutečnost, že její autor Lissi Garrett se veřejně distancoval od mainstreamu, reprezentovaném v té době teorií strun a provokativně sám sebe prezentoval jako nezávislého samouka, který se zabývá především děvčaty a surfařením, a teoretickou fyziku má jako svého koníčka. O co v této teorii vlastně jde z pohledu éterového modelu?[ více ]

neděle 11. říjen 2009 13:29 | Reputace článku: 12,36